نشست شورای مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه ۵

۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰

نشست شورای مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منطقه ۵ با حضور دکتر شیخی، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت.

در این جلسه به صورت ویدئو کنفرانس دبیران منطقه نیز حضور دارند.