مراسم تقدیر از کارکنان امور عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- هشتم تیرماه ۱۳۹۷

۱۰ تیر ۱۳۹۷ ۶