> ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی - ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ (قسمت دوم)