پرسش‌های متداول


آیا کارکنان شرکتی ایثارگر تبدیل وضعیت می شوند؟

طبق بخشنامه اداره استخدامی کشور که در قسمت آیین نامه و بخشنامه همین سایت قرار داده شده است، افرادی که با دستگاه های دولتی قرارداد مستقیم یا حکم کارگزینی با آن دستگاه دارند مشمول این بخشنامه می شوند.

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کلید واژه ها: تبدیل وضعیت ایثارگران قرادادی تبدیلوضعیت_ایثارگران

حداقل زمان ایثارگری برای تبدیل وضعیت چند ماه می باشد؟

حداقل زمان باید 6 ماه با تایید مرجع ذی صلاح باشد.

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کلید واژه ها: تبدیل وضعیت ایثارگران تبدیلوضعیت_ایثارگران

آیا زمان سربازی در دوران جنگ تحمیلی مشمول این بخشنامه می شود؟

در صورتی که بصورت داوطلبانه باشد و از طرف مرجع ذی صلاح تایید شود و مدت آن حداقل 6 ماه باشد مشمول این بخشنامه می شود.

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

کلید واژه ها: ایثارگران تبدیلوضعیت_ایثارگران سربازی

اداره نقلیه ـ سوال: نحوه درخواست خودرو جهت انجام مأموریتهای درون شهری و برون شهری چگونه است؟

 در خصوص مأموریت‌های درون شهری، ابتداً واحد درخواست کننده با تکمیل فرم مربوط در سامانه الکترونیکی حمل و نقل و تایید آن توسط مدیر کل مربوطه و ارسال آن به واحد توزیع خودرو این امر نجام می‌پذیرد و در مورد مأموریتهای برون شهری با درخواست کتبی از مدیرکل امور اداری و پس از موافقت مدیر کل امور اداری و ارجاع آن به اداره نقلیه انجام می‌شود.  

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۴

اداره نقلیه ـ سوال: نحوه پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیرات اتومبیل در اختیار مقامات و نیز سوخت خودروها چگونه است؟

پاسخ تعمیرات: استفاده کننده از خودرو سازمانی، عیوب وسیله نقلیه را با درخواست کتبی به اداره کل امور اداری اعلام می‌کند، عیوب توسط کاردان فنی شناسایی شده و به تأیید رئیس اداره نقلیه می‌رسد. سپس رئیس اداره کارپردازی و مدیرکل امور اداری پس از تأیید وسیله نقلیه به تعمیرگاه اعزام می‌شود. در خصوص پرداخت سوخت فرد استفاده کننده از خودرو با درخواست کتبی و اعلام کیلومتر طی شده به رئیس اداره نقلیه و بررسی اداره نقلیه در خصوص کیلومتر طی شده برابر ضوابط و دستورالعمل وزارت دارایی محاسبه و هزینه سوخت مصرفی به فرد درخواست کننده پرداخت می‌شود.  

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۴

اداره امور عمومی ـ سوال: نحوه اختصاص پارکینگ طبقاتی به کارکنان وزارت علوم چگونه است؟

نحوه اختصاص پارکینگ طبقاتی بر اساس ابلاغ رسمی و یا حکم کارگزینی افراد می‌باشد که به شرح ذیل ارائه می‌شود:

 ۱- معاونین وزیر ۲- مشاورین وزیر ۳- مشاورین معاونین وزیر ۴- مدیران کل ۵- معاونین مدیر کل ۶- روسای ادارات با حکم کارگزینی و بالای ۲۵ سال سابقه کار و معرفی نامه کتبی از معاونت مربوطه با توجه به ظرفیت موجود.  

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اداره امور عمومی ـ سوال: نحوه در خواست پذیرایی جهت مراسم‌ها و میهمانی‌ها چگونه است؟

۱- در خواست مکتوب واحد مربوط به اداره کل امور اداری ۲- ارجاع مدیر کل محترم به اداره امور عمومی جهت رزرو سالن ۳- هماهنگی با واحد مربوط با توجه به نیاز و طبقه بندی میهمانان جهت پذیرایی ۴- مشخص نمودن نوع پذیرایی (میوه، غذا، دسر...) ۵- تکمیل فرم مربوطه و ارجاع به اداره کارپردازی جهت خرید ۶- آماده کردن نیروی مخصوص پذیرایی و توجیه آنها ۷- هماهنگی با حراست و تاسیسات و نیروی انتظامی و روابط عمومی جهت برگزاری هرچه بهتر جلسه  

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اداره کارپردازی ـ سوال: در خصوص حد نصاب معاملات قانون برگزاری مناقصات مصوبه دولت به چه صورت است؟

هیئت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد: ۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۳۹) ریال باشد. ۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۹۰ ر ۱) ریال تجاوز نکند. ۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۹۰ ر ۱) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.  

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۴

اداره انتصابات ـ سوال: خواهشمند است در خصوص چگونگی احتساب سوابق خدمتی کارکنان حوزة ستادی ارائه طریق فرمائید.

پاسخ: به استناد ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می‌باشد که در حین اشتغال تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نمایند و بر اساس تبصره ۲ همان ماده مطابق سوابق خدمت تمام وقت عضو که در قالب پیمانکاری در سازمانهای دولتی انجام شده و کسور بازنشستگی آن به صندوقهای بیمه‌ای واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب خواهد شد.  

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۴

اداره انتصابات ـ سوال: خواهشمند است در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان (مازاد بر ۶ ماه) راهنمایی فرمائید.

پاسخ: به استناد استعلام بعمل آمده از دفتر حقوقی وزارت متبوع، دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مازاد بر ۶ ماه می‌باشند. تصویر نامه‌های دفتر حقوقی و رای شماره ۱۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان در قسمت خدمات اداری، پشتیبانی و منابع انسانی ـ اداره انتصابات ـ آئین نامه و مصوبات پیوست می‌باشد.  

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۴

اداره استخدام و بازنشستگی ـ سوال: دستگاه اجرایی مکلف به موافقت با ماموریت آموزشی کدام یک از موارد ایثارگری می‌باشند؟

جانبازان، فرزندان شهدا، همچنین رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام بصورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی بصورت تمام وقت و یا نیمه وقت می‌باشند.  

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸

اداره استخدام و بازنشستگی - سؤال: خواهشمند است در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی ارائه طریق فرمائید.

پاسخ: تبدیل وضعیت اینگونه کارکنان در صورت ابلاغ مجوزهای استخدامی و شرکت در آزمون‌های استخدامی امکانپذیر است. تبدیل وضعیت کارمنان قراردادی با توجه به مجوز های استخدامی با تشخیص و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و شرکت در آزمون عمومی امکان پذیر خواهد بود. 

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸