اداره انتصابات، ترفیعات و انتقالات

تعداد بازدید:۳۳۷۹
 
شرح وظایف اداره انتصابات، ترفیعات و انتقالات

۱. مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوط و اجرای سیاست کلی وزارت.

۲. انجام کلیه مکاتبات مربوط به انتقالات، مأموریت ها و مرخصی ها.
۳. پیش نویس احکام تهیه شده درباره انواع مأموریت ها و انتقالات بر اساس مقررات مربوط.
۴. بررسی پرونده های استخدامی کارکنان جهت ارتقاء گروه، انتصابات به پست های سازمانی و طرح آن در هیأت اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و توضیح در مورد پرونده های مربوط.
۵. تهیه احکام انتصاب و ارتقاء گروه کارکنان بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
۶. رسیدگی به تقاضاها و اعتراضات و ارائه پاسخ لازم درباره انواع انتقالات و مأموریت ها و ارشاد و راهنمایی کارکنانی که قصد مأموریت یا انتقال دارند.
۷. انتقال و یا مأموریت کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به این وزارتخانه در مشاغلی که وزارتخانه متبوع با کمبود پرسنل مواجه باشد.
۸. صدور احکام مرخصی بدون حقوق کارکنان، نیمه وقت بانوان طبق مقررات.
۹. انجام امور مربوط به انتصاب، ارتقاء، افزایش سنواتی و برقراری فوق العاده ها و کمک ها بر اساس مقررات.
۱۰. بررسی پرونده مدرسین و سرپرستان برای اعزام به خارج از کشور و صدور احکام مربوطه.
۱۱. صدور احکام مأموریت کارکنان وزارت به نهادهای انقلابی و بنیادهایی که در طول زمان انقلاب بوجود آمده اند به منظور کمک به امور جاری نهادهای مذکور.
۱۲. تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از مقام مافوق.
۱۳. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

کلید واژه ها: اداره_ترفیعات ترفیعات_وزارت_علوم انتقالات_وزارت_علوم