اداره عمومی

تعداد بازدید:۲۳۳۸
شرح وظایف اداره عمومی
 

1-    نظارت بر انجام امور مربوط به نظافت و پاکیزگی ساختمان وزارت متبوع شامل کلیه طبقات اعم از سالن ها،اتاق ها، راه پله ها، میز و صندلی و کلیه وسایل کاری کارکنان و کارمندان، نظافت درب ها، پنجره ها و سرویس های بهداشتی، پارکینگ ها و رسیدگی به فضای سبز متعلق به ساختمان وزارت متبوع.
2-    نظات بر بکارگیری نیروهای آبدارچی در طبقات جهت پذیرایی از پرسنل وزارت.
3-    نظارت بر برگزاری جلسات و سمینارهای داخلی کلیه معاونت ها و ادارات و آماده سازی سالن های مخصوص برای این جلسات بر اساس زمان بندی و اولویت.
4-    نظارت بر انجام کلیه  جابجایی های مربوط به وسایل و لوازم ادارات و کارکنان درکلیه طبقات.
5-    نظارت بر انتقال وسایل و لوازم اسقاطی به انبارهایی که برای این منظور ایجاد گردیده است.
6-    سازماندهی پارکینگ (طبقاتی، شمالی، جنوبی) و تهیه لیست اتومبیل های مجاز به تردد در پارکینگ ها.
7-    نظارت بر انجام امور مربوط به جشن ها، عزاداری ها و گردهمایی های کارکنان و پذیرایی از آنها.
8-     نظارت بر انجام امور خدماتی مربوط به برگزاری کلیه مناسبت ها در اعیاد مختلف و پذیرایی از مدعوین توسط نیروهای خدماتی.
9-    نظارت و همکاری مستمر در برپایی نمایشگاه های مختلف به مناسبت های گوناگون در طول سال.
10-    نظارت بر نصب اطلاعیه های صادره از طرف واحدهای مختلف و جمع آوری آنها پس از پایان مهلت قید شده در متن اطلاعیه، توسط نیروهای خدماتی.
11-    نظارت بر توزیع اقلام، و وسایل و لوازم رفاهی اهدایی بین کارکنان وزارت متبوع به مناسبت های مختلف.
12-    تهیه و تنظیم لیست حقوق، مزایا و اضافه کار نیروهای تحت پوشش و نظارت کامل بر کلیه مراحل پرداخت.
13-    پییش بینی برنامه و تمهیدات مورد نیاز در راستای انجام خدمات بیشتر توسط مسئولین اداره.
14-    گروه بندی نیروهای تحت پوشش و زمان بندی جهت انجام شیفت کاری در ایام تعطیلات و مناسبت های مختلف.
15-    سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی.
16-    نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از مقام مافوق.
17-    انجام سایر امور محلوه از سوی مقام مافوق .