اداره نقلیه

تعداد بازدید:۳۲۸۷
شرح وظایف اداره نقلیه
 

-    نظارت و مراقبت در حفظ و نگهداری و نحوه استفاده از وسایط نقلیه وزارت متبوع
-    نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه کشیک رانندگان در ساعات غیر اداری
-    کنترل و رسیدگی به انجام امور مربوط به دریافت آرم طرح ترافیک اتومبیل های اداری و شخصی وزارتخانه و دستگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر موسسات وابسته
-    نظارت بر اقدام جهت دریافت مجوز خرید و شماره گذاری خودروهای مورد نیاز وزارت از کمیسیون ماده 2 وزارت امور اقتصادی و دارایی
-    رسیدگی و اقدام به منظور دریافت و توزیع سهمیه بنزین خودروهای وزارت و نظارت و کنترل نحوه مصرف بنزین با توجه به مقررات مربوط
-    نظارت و بررسی و تشخیص عیوب و قطعات مورد نیاز خودروها بر حسب استانداردهای موجود و انجام تعمیرات لازم و نصب قطعات و ثبت موارد در کارت تعمیرات
-    نظارت بر توزیع خودروها طبق برنامه جهت انجام مأموریت های داخل و خارج از شهر
-    نظارت و کنترل بر امور مربوط به بیمه نمودن اعم از (بیمه شخص ثالث، دیه و ...) و پرداخت عوارض سالیانه اتومبیل های  وزارت متبوع
-    نظارت بر پیگیری جهت دریافت خسارت وارده به خودروهای وزارت ناشی از تصادف
-    کنترل و بررسی عمر قانونی خودروها و فروش آن تعداد از آنها که عمر مفید آنها پایان یافته که نگهداری آنها مقرون به صرفه نمی باشد
-    سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی
-    نظارت بر تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از سوی مقام مافوق
-    اخذ معاینه فنی خودروهای موجود همه ساله از مراکز معاینه فنی شهرداری تهران
-    اخذ مفاصاحساب شهرداری (عوارض) برای خودروهای ستادی و خلافی خودروها
-    صدور برگ تغییر و تحویل خودروها و تحویل آن به مدیران و راننده ها
-    نظارت بر اجرای تعهدات پیمان کار نقلیه و کنترل میزان کارکرد رانندگان بر حسب کارکرد
-    تهیه و ارسال صورتحساب نهایی شرکت طرف قرارداد در پایان هر ماه
-    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

کلید واژه ها: اداره_نقلیه ماشین آژانس حمل_نقل حمل و نقل ترابری تاکسیرانی