تماس با ما

تعداد بازدید:۲۶۶۷

نشانی: تهران، شهرک قدس، میدان صنعت، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - طبقه ۶، شماره ۶۳۰

تلفن:

دفتر منابع انسان (دکتر خراسانی)  82233700-82233701

تلفن اداره استخدامی : 82233722-82233761

تلفن اداره آمارو توسعه(حضورو غیاب) : 82233795-82233710

تلفن اداره انتصابات و ترفیعات 82233732-82233780-82233790-82233737

تلفن اداره رفاه کارکنان: 82233799-82233711

تلفن اداره کارپردازی: 82233734-8223765-82233750-82233787

تلفن اداره آموزش کارکنان: 82233779-82233707

تلفن اداره خدمات : 82233736-82233758

تلفن بهداشت و درمان: 82233785-82233788-82233758

 

دورنگار: ۸۸۵۷۵۶۳۲ 

کلید واژه ها: تلفن تماس اداره استخدامی انتصابات درمان حضور و غیبا اموزش کارکنان واحد