اداره آموزش کارکنان

تعداد بازدید:۲۳۴

شرح وظایف اداره آموزش کارکنان


۱. برنامه ریزی توسعه منابع انسانی کارکنان حوزه ستادی

۲. تدوین شایستگی های تخصصی مشاغل حوزه ستادی

۳. اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی مشاغل حوزه ستادی

۴. آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی حوزه ستادی

۵. استقرار روش های نوین یادگیری جهت توسعه رویه های آموزشی

۶. استقرار استانداردهای آموزش و بهسازی منابع انسانی

۷. تدوین برنامه های توسعه فردی کارکنان

۸. تدوین نظام جامع آموزش کارکنان و مدیران وزارت متبوع و دستورالعمل های آن

۹. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کلیه فرآیندهای مرتبط با آموزش کارکنان و مدیران

۱۰. نیاز سنجی آموزشی بر مبنای شرح وظایف و متناسب با نیازهای آموزشی کارکنان و مدیران

۱۱. تهیه و تدوین تقویم برنامه های آموزشی سالانه (عمومی - تخصصی - بهبود مدیریت)

۱۲. برنامه ریزی و هماهنگی کلیه امور مرتبط با اطلاع رسانی و برگزاری برنامه های آموزشی به صورت حضوری و غیر حضوری

۱۳. مدیریت آزمون و صدور گواهی دوره ها و کارگاه های آموزشی

۱۴. انجام ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

۱۵. فرآیند صدور مجوز برگزاری برنامه های آموزشی توسط واحدهای ستادی ویژه کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱۶. تدوین آئین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط با آموزش کارکنان و مدیران حسب مورد

۱۷. تدوین و ارائه گزارش عملکرد مقطعی و سالیانه به مراجع مربوطه

۱۸. تشکیل جلسات کارگروه تخصصی آموزش و اهتمام برای تحقق مصوبات

۱۹. تهیه نامه ها، دستورالعمل ها و ... ارجاعی از مقام مافوق

۲۰. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق


تقویم آموزشی سال 1400 

کلید واژه ها: آموزش_کارکنان_علوم آموزش_علوم توسعه_منابع_انسانی_کارکنان توسعه_منابع_انسانی