مطالب مرتبط با کلید واژه

منابع انسانی


مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم تأکید کرد:

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم تأکید کرد:

دکتر اباصلت خراسانی، مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امروز (دوشنبه) در نشست مجازی معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی کشور، گفت: با توجه به نیازسنجی نیروی انسانی از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری به دنبال ساماندهی و مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی کشور هستیم.

ادامه مطلب

شرح وظایف منابع انسانی و پشتیبانی

منابع انسانی : - انتصابات و ترفیعات - آمار و حضور و غیاب - استخدام و بازنشستگی -آموزش کارکنان - رفاه پشتیبانی : - تاسیسات - امور عمومی - کارپردازی - نقلیه

شرح وظایف منابع انسانی و پشتیبانی

منابع انسانی : - انتصابات و ترفیعات - آمار و حضوروغیاب - استخدام و بازنشستگی -آموزش کارکنان - رفاه اداری : - تاسیسات - امور عمومی - کارپردازی - نقلیه