مطالب مرتبط با کلید واژه

بازنشستگی_وزارت_علوم


اداره استخدام و بازنشستگی

    شرح وظایف اداره استخدام و بازنشستگی ۱. انجام امور مربوط به اخذ مجوز استخدامی از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت با همکاری واحدهای ذیربط ۲. تهیه و تنظیم آگهی های استخدام ...