مطالب مرتبط با کلید واژه

توسعه_منابع_انسانی


اداره آموزش کارکنان

شرح وظایف اداره آموزش کارکنان ۱. برنامه ریزی توسعه منابع انسانی کارکنان حوزه ستادی ۲. تدوین شایستگی های تخصصی مشاغل حوزه ستادی ۳. اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی مشاغل حوزه ستادی ۴. آسیب شناسی آموزش و بهسازی منابع انسانی حوزه ستادی ۵. استقرار روش ...