مناقصه عمومی مناقصه پشتیبانی و نگهداری شبکه و دیتا سنتر و خدمات رایانه ای سال ۱۳۹۸


نوع فراخوانمناقصه عمومی
نوع برگزاریمناقصه یک مرحله ای
محل دریافت اسناداداره کل امور اداری
مهلت دریافت اسناد۰۶ فروردین ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهاد۲۴ فروردین ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکات۲۷ فروردین ۱۳۹۸
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاعتماد
تاریخ درج اگهی در روزنامه۲۲ اسفند ۱۳۹۷