مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب ماموریتهای اداری سال ۱۳۹۸


نوع فراخوانمناقصه عمومی
نوع برگزاریمناقصه یک مرحله ای
محل دریافت اسناداداره کل امور اداری
مهلت دریافت اسناد۰۶ فروردین ۱۳۹۸
مهلت ارسال پیشنهاد۲۴ فروردین ۱۳۹۸
تاریخ بازگشایی پاکات۲۶ فروردین ۱۳۹۸
نام روزنامه منتشرکننده آگهیایران
تاریخ درج اگهی در روزنامه۲۲ اسفند ۱۳۹۷