مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات سال ۹۷ - ۹۸


نوع فراخوانمناقصه عمومی
نوع برگزاریمناقصه یک مرحله ای
محل دریافت اسناداداره کل امور اداری
مهلت دریافت اسناد۰۲ دی ۱۳۹۷
مهلت ارسال پیشنهاد۱۶ دی ۱۳۹۷
تاریخ بازگشایی پاکات۱۹ دی ۱۳۹۷
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاسرار صفحه ۸ و جام جم صفحه ۳
تاریخ درج اگهی در روزنامه۲۴ آذر ۱۳۹۷